Întrebare privind Centurile ocolitoare ale Municipiului Târgoviște și Oraşului Gǎeşti

Domnule Ministru,

Este binecunoscut faptul că realizarea centurilor ocolitoare ale Municipiului Târgovişte şi Oraşului Titu au fost anterior incluse în Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare). Din nefericire, aceste investiţii nu au putut fi derulate în termenul programat iniţial și au rămas la stadiul de proiecte în pregătire. Guvernul României a luat decizia decalării investițiilor respective și eventual includerea acestora în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, așa cum mi-a fost comunicat de la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine din cadrul Ministerului Transporturilor în Raspunsul nr. 2378/13.06.2013 la Întrebarea nr. 1167A/22.05.2013.

În ceea ce priveşte investiția intitulată “Centură ocolitoare a Orașului Gǎeşti”, acesta se află tot la stadiul de proiect în pregătire de mai mulți ani cu Studiul de Fezabilitate elaborat şi indicatorii tehnico – economici aprobaţi prin HG nr. 157/2011.

Pe de altă parte, din analiza Master Planului General de Transport al României (MPGT) rezultǎ cǎ în anii 2022/2023 va avea loc derularea investiției Drumului expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Târgoviște – Autostrada A3(Ploieşti) precizându-se și faptul că centurile ocolitoare ale Municipiului Târgoviște și Oraşului Gǎeşti, în mod firesc, fac parte integrantǎ din acest proiect de investiții mai amplu.

Este evident faptul cǎ, atât în cazul Municipiului Târgovişte, cât şi a Oraşului Gǎeşti, studiile nu aveau cum să prevadă soluţia de includere într-un posibil Drum expres, atâta timp cât acesta a fost definit ca proiect strategic ulterior realizarii studiilor de fezabilitate aferente centurilor ocolitoare Târgoviște și Găești. Urmare a acestui fapt, consider importantă revizuirea cât mai grabnică a studiilor de fezabilitate menționate anterior și corelarea acestora cu soluţia viitorului Drum expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Targoviste – Autostrada A3(Ploieşti), așa cum este prevazut în MPGTR.

Realizarea cu prioritate a investiţiilor centurilor ocolitoare pentru Orașul Gǎeşti şi Municipiul Târgovişte ar veni în sprijinul stimulǎrii investiţiilor directe care sǎ favorizeze dezvoltarea economicǎ a judeţului Dâmboviţa. Aceste investiţii ar facilita posibilitatea creării unor noi parcuri industriale, precum și dezvoltarea celor deja existente în zonă.

În ultima vreme se constatǎ un  interes crescând pentru extinderea capacitǎţilor deja existente din partea unor mari investitori din zonǎ, precum și nevoia acestora pentru o logisticǎ mai bunǎ, un acces mai facil cǎtre zonele industriale şi logistice, precum și o vitezǎ şi o capacitate de transport mai crescută în zona Municipiului Târgoviște și a Orașului Găești pe coridorul de legătură între autostrăzile A1 și A3.

Domnule Ministru,

Am încredere cǎ aspectele relevate mai sus ar conduce la atragerea investitorilor în judeţul nostru şi implicit la crearea locurilor de muncǎ care sǎ aibǎ ca efect scǎderea ratei de şomaj semnificativ mai mare decât în județele învecinate, iar acest fapt poate accelera în mod direct redresarea situaţiei economice a judeţului Dâmboviţa şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor dâmbovițeni.

În baza acestor considerente, este vitalǎ promovarea cu prioritate a realizǎrii centurilor ocolitoare ale Municipiului Târgovişte şi Orașului Gǎeşti şi devansarea acestora față de realizarea Drumului expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Târgovişte – Autostrada A3(Ploieşti).

Domnule Ministru,

Față de cele menţionate, vă solicit respectuos răspuns la următoarele întrebări:

 1. Pânǎ la ce termen aveţi în vedere realizarea Studiului de Fezabilitate şi aprobarea prin HG a indicatorilor tehnico – economici ai Drumului expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Târgovişte – Autostrada A3(Ploieşti) ?
 2. Aveţi în vedere devansarea termenului de execuţie pentru centurile ocolitoare ale Municipiului Târgovişte şi Oraşului Gǎeşti faţǎ de programarea iniţialǎ a Drumului expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Târgovişte – Autostrada A3(Ploieşti), astfel încât cele douǎ localitǎţi sǎ beneficieze mai repede de centuri ocolitoare ?
 3. În cazul în care este posibilǎ decalarea realizǎrii celor douǎ obiective faţǎ de proiectul Drumului expres, pânǎ la ce termen aveţi în vedere revizuirea soluţiilor şi aprobarea noilor indicatori tehnico – economici care sǎ ţinǎ cont de includerea centurilor ocolitoare în proiectul Drumului expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Târgovişte – Autostrada A3(Ploieşti) ?

Solicit răspuns scris.

 

                                                                            Cu deosebita consideraţie,                         

                                                                   Deputat Ionuţ Cristian SĂVOIU

Data: 27.06.2016

Be Sociable, Share!

Întrebare privind asigurarea finanţǎrii şi accelerarea derulării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000-44+130 şi km 51+041-109+905”

Domnule Ministru,

Conform sistemului electronic de achiziţii publice (seap), respectiv anunțul nr. 157582, C.N.A.D.N.R. a atribuit în data de 12.05.2015 serviciile de proiectare având ca obiect „Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000 – 44+130 – lǎrgire la 4 benzi şi km 51+041 – 109+905 – drum la 2 benzi”. La data prezentei, serviciile nu au putut fi încă finalizate și aprobate așa încât să poată fi aprobați noii indicatorii tehnico-economici și demararea procedurilor de expropiere prin Hotărâre a Guvernului României în conformitate cu prevederile legale.

În luna aprilie 2016, conform evidenţelor ANOFM, în judeţul Dâmboviţa, constatǎm o ratǎ a şomajului de 6,17 %, faţǎ de media naţionalǎ de 4,62% . Totodatǎ, în judeţele limitrofe, rata şomajului este mult mai scǎzutǎ, respectiv: 3,94% în judeţul Prahova, 4,66% în judeţul Argeş şi 1,08% în judeţul Ilfov.

 Rata crescutǎ a şomajului în judeţul nostru se datoreazǎ în special declinului din ultimii ani al industriei siderurgice şi al altor industrii cu importanţǎ în zonǎ, precum industria constructoare de maşini, industria de utilaj petrolier, industria chimicǎ. La acestea se adaugǎ şi existenţa unui numǎr insuficient de investiţii directe în unitǎţi productive noi în zona municipiului Târgovişte care sǎ contribuie la relansarea economicǎ a judeţului.

Este cunoscut faptul cǎ stabilirea de investiţii noi care sǎ genereze locuri de muncǎ este influenţatǎ de micşorarea timpilor de acces dinspre şi cǎtre zone mai dezvoltate economic pe drumuri bune şi sigure a cǎror capacitate de transport este corelatǎ cu cifrele de trafic constatate de mai bine de 4 ani şi aflate în continuǎ creştere, în special pe tronsonul DN 71 Bâldana – Târgovişte – Pucioasa, unde s-a depistat încǎ din 2010 o creştere însemnatǎ a capacitǎţii de transport din cauza unei intensitǎţi a traficului de peste 10.000 de vehicole medie zilnicǎ anualǎ, iar tendinţa de creştere s-a menţinut, ajungând probabil în prezent la peste 12.000 de vehicole medie zilnicǎ anualǎ. La peste 8.000 de vehicole se impune lǎrgirea tronsonului de drum naţional la 4 benzi conform legislaţiei actuale.

În Legea Bugetului de Stat pe 2016 existǎ prevedere bugetarǎ în cuantum de 337.940 mii lei pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000-44+130 şi km 51+041-109+905”, însǎ aceastǎ sumǎ este total insuficientǎ pentru realizarea exproprierilor şi pentru derularea execuţiei acestui obiectiv din 2016.

Ca o masurǎ esenţialǎ pentru atragerea şi stimularea investiţiilor directe în unitǎţi economice noi în zona municipiului Târgovişte şi nordul acestuia, unde trǎiesc circa 300.000 de locuitori, se impune accelerarea aprobării studiului de fezabilitate revizuit și actualizat pentru obiectivul menționat mai sus,  aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi derularea expropierilor, precum şi lansarea procedurilor de achiziție publicǎ a lucrǎrilor în vederea derulǎrii cu prioritate a acestei investiţii.

Precizez cǎ obiectivul de investiţii în cauzǎ nu se regǎseşte decât parțial în Master Planul General de Transport al României supus încǎ dezbaterii publice şi care va sta la baza POIM 2014-2020.

Domnule Ministru,

Faţǎ de cele menţionate mai sus, precum şi în sensul respectării angajamentelor asumate de Guvernul României pentru derularea unui obiectiv de investiții atât de important pentru viața economică din județul Dâmbovița și totodată pentru locuitorii acestui judeţ, vă solicit respectuos răspuns la următoarele întrebǎri:

 1. La ce datǎ considerați ca va fi predat și aprobat proiectul Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000 – 44+130 – lǎrgire la 4 benzi şi km 51+041 – 109+905 – drum la 2 benzi”?
 2. La ce datǎ vor fi aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul menționat şi demararea procedurilor de expropriere?
 3. Aveţi în vedere ca la rectificarea Legii Bugetului de Stat pe anul 2016 să se aloce credite bugetare suficiente pentru demararea exproprierilor, precum şi pentru lansarea procedurilor de achiziţie publicǎ a obiectivului de investiţii în cursul acestui an?
 4. Existǎ posibilitatea ca în Master Planul General de Transport al României sǎ se includǎ şi tronsonul de drum Târgovişte – Sinaia care ar asigura conectivitatea Municipiului Târgoviște cu autostrada A3 cu Nord – Vestul României pe direcţia Braşov?

ANEXEZ:

Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000 – 44+130 şi km 51+041 – 109+905” – Anexa nr. 3/24/29, Cod obiectiv 712 (cf. extrasului din Legea bugetului de stat pe anul 2016)

 

Solicit răspuns scris.

                                                                                      Cu deosebită consideraţie,                                                                                                        Deputat IONUŢ SĂVOIU

                                                                                                                                    

Data: 27.06.2016

20160627_Anexa 3_24_29_la intrebare 4_2 BENZI DN 71_Deputat Ionut Savoiu_v finala

Be Sociable, Share!

COMUNICAT DE PRESĂ – Sofia, Sesiune plenară a Adunării Parlamentare a SEECP (AP SEECP)

În perioada 9-11 iunie 2016 a avut loc la Sofia, Bulgaria, cea de-a treia Sesiune plenară a Adunării Parlamentare a SEECP (AP SEECP) în organizarea Preşedinţiei-în-exerciţiu bulgare a organizaţiei.

În conformitate cu prevederile Regulamentului AP SEECP, din partea Camerei Deputaţilor au participat: doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă (PSD) – Preşedintele Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a SEECP, desemnată pentru a conduce Delegaţia la această acţiune; doamna deputat Luminiţa-Pachel Adam (UNPR) şi domnul deputat Ionuţ-Cristian Săvoiu (PSD) membri ai Delegaţiei Parlamentului României la AP SEECP.

Lucrările Sesiunii plenare au consemnat: alocuţiuni de deschidere şi mesaje ale organizaţiilor internaţionale şi regionale; dezbateri pe tema generală ”20 de ani de SEECP: noi realităţi şi perspective împărtăşite în regiune”; prezentarea şi adoptarea Rapoartelor şi Rezoluţiilor rezultate din comisiile generale;  adoptarea Declaraţiei reuniunii şi a Programului de lucru al organizaţiei pentru mandatul următor.

În cadrul dezbaterilor tematice, reprezentanţii Delegaţiei române au punctat, între altele, următoarele:

 • a 20-a aniversare de la fondarea dimensiunii guvernamentale, SEECP, constituie o oportunitate de a reafirma determinarea participanţilor pentru cooperarea regională;
 • consolidarea parcursului european al regiunii este un proces crucial care necesită solidaritate şi eforturi comune;
 • România consideră că SEECP trebuie să aibă pe mai departe un rol esenţial în stimularea proceselor de reformă întreprinse de statele din sud-estul Europei în avansarea acestora pe drumul către UE şi NATO;
 • Sesiunea plenară de la Sofia reprezintă un moment jubiliar propice pentru a ne reîntoarce la rădăcini şi a ne reaminti că succesul Adunării Parlamentare vine din lucrurile care ne unesc, principala motivaţie care a condus şi la momentul istoric prilejuit de înfiinţarea Adunării Parlamentare a SEECP la Bucureşti, în mai 2014;
 • astfel vom fi mai orientaţi către soluţii şi vom avea mai mult succes în utilizarea oportunităţilor din această parte a Europei, cu rezultate pozitive pentru prosperitatea certăţenilor din regiune.

Pentru următoarea reuniune a Comisiei generale pentru economie, infrastructură şi energie a fost adoptată tema propusă de reprezentantul Bucureştiului, domnul deputat Săvoiu, respectiv: „Reducerea dependenţei legate de aprovizionarea cu energie a regiunii sud-est Europene”

După Preşedinţia bulgară, care se închide în luna iunie 2016, urmează Preşedinţia AP SEECP va fi exercitată pentru un an de Croaţia.

23.06.2016

1poza Sofia

Be Sociable, Share!

ÎNTREBARE privind stadiul realizǎrii investiţiei „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350”

ADRESATĂ:   Domnului Dan Marian COSTESCU, Ministrul Transporturilor           

DE CĂTRE: Domnul Deputat Ionuţ SĂVOIU

Circumscripţia electorală: 16

Colegiul electoral: 7

Grupul parlamentar: PSD

OBIECTUL ÎNTREBĂRII: Stadiul realizǎrii investiţiei „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350” 

Domnule Ministru, 

În baza Hotărârii de Guvern nr. 1082 din decembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350″, în Bugetele de Stat pe anii 2014 – 2015 – 2016, au existat credite bugetare şi de angajament lasând astfel posibilitatea derulǎrii achiziţiei publice a lucrǎrilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350”.

Tot în acest sens, a fost adoptatǎ în iulie 2014 şi Hotǎrârea de Guvern nr. 648 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Lărgire la 4 benzi DN 7,  Bâldana-Titu, km 30+950 – km 52+350″.

Totodatǎ, în Master Planul General de Transport al României (MPGT) aprobat de Comisia Europeanǎ în anul 2015, regǎsim proiectul Transregio Chindia A1 – Titu – Bâldana – Târgovişte în cadrul Capitolului IV – proiecte noi identificate în MPGT – TRANSREGIO/EUROTRANS cu sursǎ de finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ (FEDR) pentru perioada de programare 2014 – 2020. Acelaşi proiect îl regǎsim şi la poziţia 2 în cadrul Anexei 10.13 – Lista proiectelor prioritizate pentru drumuri transregio (în anexǎ). Precizez cǎ proiectul este cuprins atât în varianta MPGT Anexa I având clauzǎ de reformǎ structuralǎ, cât şi în varianta MPGT Anexa II fǎrǎ clauzǎ de reformǎ structuralǎ.

Proiectul menţionat este sectorizat în douǎ tronsoane astfel: A1 – Titu – Bâldana cu tip drum 1×1 pe 30 de kilometri şi Bâldana – Târgovişte având tip drum 2×2 pe 42.3 de kilometri (Anexez extras MPGT Sector rutier – Lista proiecte drumuri Trans – Regio).

Deşi procedura de achiziţie publicǎ a contractului de lucrǎri a fost lansatǎ prin publicarea anunţului de participare nr. 159462/13.05.2015 acesta a fost anulatǎ în cursul lunii noiembrie 2015, în vederea revizuirii proiectului şi a documentaţiei de atribuire. Anularea procedurii de achiziţie publicǎ a fost justificatǎ de conducerea CNADNR ca urmare a unor repetate amânǎri ale termenelor de depunere, cauzate de numeroase solicitǎri de clarificǎri.

În Legea Bugetului de Stat pe 2016 existǎ credite angajament în cuantum de 10.297 mii lei, fapt care permite demararea procedurii de achiziţie publicǎ pentru obiectivul de investiţii „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350”, însǎ trebuie spus cǎ nu existǎ sumǎ prevǎzutǎ la poziţia credite bugetare pentru derularea efectivă a lucrǎrilor în 2016.

Domnule Ministru,

Având în vedere cele relatate mai sus, obligaţia respectǎrii angajamentelor asumate de Guvern în MPGT privind investiţia menţionatǎ şi stimularea investitorilor de prestigiu în cercetare şi dezvoltare, precum şi angajamentul Guvernului României asumat încǎ din anul 2007 faţǎ de Renault Tehnologie Roumanie prin încheierea Memorandumului cu privire la ansamblul de măsuri necesare la realizarea proiectului de investiţie a centrului de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi studii de inginerie în domeniul automobilului, care în mod specific cuprinde printre altele lărgirea la patru benzi a tronsonului de drum naţional Bâldana – Titu şi realizarea unei legǎturi rapide la autostrada A1, vă solicit respectuos răspuns la următoarele întrebǎri:

 1. Vǎ rog sǎ precizaţi dacǎ tronsonul A1 – Titu – Bâldana aşa cum este prevǎzut în sectorizarea din MGTR cu tip drum 1×1 include proiectul „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350” astfel încât aceastǎ investiţie sǎ poatǎ fi finanţatǎ din POIM 2014 – 2020?
 2. Care este data la care se va relua procedura de achiziţie publicǎ pentru realizarea investiţieiBâldana – Titu km 30+950-52+350”?
 3. Aveţi în vedere ca la rectificarea Bugetului de Stat pe anul 2016 să se aloce credite bugetare suficiente pentru demararea în condiții normale, în cursul acestui an, a lucrǎrilor pentru execuţia obiectivului de investiţii „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350”?

 

ANEXEZ:

 • Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii „Lǎrgire la 4 benzi DN 7, Bâldana – Titu km 30+950-52+350” – Anexa nr. 3/24/29, Cod obiectiv 820 (cf. extrasului din Legea bugetului de stat pe anul 2016);
 • Anexa 10.13 – Lista proiectelor prioritizate pentru drumuri transregio;
 • Extras MPGT Sector rutier – Lista proiecte drumuri Trans – Regio.

Solicit răspuns scris.

Cu deosebită consideraţie,

Deputat IONUŢ SĂVOIU

Data: 25.04.2016

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=45827&idl=1

Be Sociable, Share!

ÎNTREBARE privind asigurarea realizǎrii lucrǎrilor de întreţinere şi reparaţii curente a drumului naţional DN 7 în localitǎţile Lunguleţu şi Slobozia Moarǎ, judeţul Dâmboviţa

ADRESATĂ:   Domnului Dan Marian COSTESCU, Ministrul Transporturilor           

DE CĂTRE: Domnul Deputat Ionuţ SĂVOIU

Circumscripţia electorală: 16

Colegiul electoral: 7

Grupul parlamentar: PSD

OBIECTUL ÎNTREBĂRII: asigurarea realizǎrii lucrǎrilor de întreţinere şi reparaţii curente a drumului naţional DN 7 în localitǎţile Lunguleţu şi Slobozia Moarǎ, judeţul Dâmboviţa

 

Domnule Ministru,

În baza Hotărârii de Guvern nr. 1082 din decembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350″, în Bugetele de Stat pe anii 2014 – 2015 – 2016, au existat credite bugetare şi de angajament lasând astfel posibilitatea derulǎrii achiziţiei publice a lucrǎrilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350”.

Tot în acest sens, a fost adoptatǎ în iulie 2014 şi Hotǎrârea de Guvern nr. 648 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Lărgire la 4 benzi DN 7,  Bâldana-Titu, km 30+950 – km 52+350″. 

Deşi procedura de achiziţie publicǎ a contractului de lucrǎri a fost lansatǎ prin publicarea anunţului de participare nr. 159462/13.05.2015 acesta a fost anulatǎ în cursul lunii noiembrie 2015, în vederea revizuirii proiectului şi a documentaţiei de atribuire. Anularea procedurii de achiziţie publicǎ a fost justificatǎ de conducerea CNADNR ca urmare a unor repetate amânǎri ale termenelor de depunere, cauzate de numeroase solicitǎri de clarificǎri.

Deoarecere tronsonul de drum menţionat mai sus a fost în atenţia CNADNR mai mulţi ani la rând pentru modernizare, investiţie mereu amânatǎ, au fost neglijate lucrǎrile de întreţinere şi reparaţii curente necesare pe un drum national cu durata de serviciu depǎşitǎ. Astfel cǎ, starea suprafeţei carosabilului pe aceastǎ rutǎ prezintǎ denivelǎri, fǎgaşe pronunţate şi gropi.

Mai mult decât atât, dezvoltarea economicǎ a unitǎţilor industriale mai vechi şi nou înfiinţate din oraşele Titu şi Gǎeşti a avut un impact semnificativ în creşterea transportului auto de mǎrfuri şi persoane, pe relaţia Gǎeşti – Titu – Bucureşti, intensificând traficul şi accentuând deteriorarea suprafeţei carosabile.

Tranzitul traficului greu dinspre Bucureşti cǎtre Titu şi mai departe cǎtre Gǎeşti şi vice – versa se desfǎşoarǎ anevoios şi creazǎ trepidaţii ale imobilelor amplasate în vecinǎtatea drumului naţional, afectând structura de rezistenţǎ a acestora şi provoacǎ permanent poluare fonicǎ şi de aer, precum şi disconfort locuitorilor din localitǎţile Lunguleţu şi Slobozia Moarǎ, la fiecare trecere de vehicul de tonaj greu.

Domnule Ministru,

Având în vedere cele relatate mai sus, vă solicit respectuos răspuns la următoarea întrebare:

        Aveţi în vedere ca la urmǎtoarea rectificare a bugetului Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti sǎ se aloce o sumǎ necesarǎ pentru efectuarea în regim de urgentǎ a lucrǎrilor de întreţinere şi reparaţii curente a drumului naţional DN 7 în localitǎţile Lunguleţu şi Slobozia Moarǎ, judeţul Dâmboviţa?

 

Solicit răspuns scris.

                                                                                                      Cu deosebită consideraţie,

                                                          Deputat IONUŢ SĂVOIU

Data: 25.04.2016

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=45826&idl=1

Be Sociable, Share!

INTERPELARE privind fluidizarea traficului pe DN72

Adresată Domnului: Dan Marian Costescu, Ministrul Transporturilor

De către: deputat PSD Ion Eparu, Colegiul 10 Ploiești, Circumscripția electorală: Nr. 31, Prahova

         deputat PSD Ionuţ Săvoiu, Colegiul 7 Titu, Circumscripția electorală: Nr. 16, Dâmboviţa

Domnule Ministru,

Din analiza Master Planului General de Transport al României (MPGT) rezultǎ cǎ în anii 2022/2023 va avea loc execuţia Drumului expres Ploieşti-Târgovişte (Anexa nr. 10.3).

 Vă aducem la cunoștință faptul că pe traseul DN 72, tronsonul Stoeneşti – Ploieşti este extrem de aglomerat din cauze multiple. Pe acest tornson al DN 72, de o parte și de alta a drumului, sunt foarte mulți agenți economici în Parcurile Industriale Ploieşti, respectiv Ariceştii Rahtivani. Acest lucru, coroborat cu existența unor balastiere pe teritorilul comunei Ariceștii Rahtivani (Nedelea, Ariceștii Rahtivani, Târgșor), conduce zilnic la blocaje în circulația pe DN 72 pe acest segment, atât dimineaţa, cât şi seara.

De asemenea, Centura ocolitoare a municipiului Târgoviște, în mod firesc, face parte integrantǎ din acest proiect de investiții. Luând în calcul cele semnalate (din măsurătorile specifice executate, valorile de trafic se ridică la cca. 15000 de vehicule MZA), în opinia noastră, dar și în acord cu opinia generală a celor care utilizează acest drum național, se impune devansarea realizǎrii sectorului de drum expres Ploieşti-Târgovişte.

Domnule Ministru,

 

Faţǎ de cele prezentate mai sus, vǎ solicităm rǎspuns la urmǎtoarele întrebǎri:

 1. În strategia ministerului pe care îl conduceţi există o gândire cu privire la descongestionarea traficului pe DN72? Dacă da, care este aceasta? Dacă nu, ce măsuri consideraţi că ar trebui luate pentru ca în cel mai scurt timp să fie rezolvate problemele ce decurg de aici?
 1. Având în vedere faptul că CNADNR ar trebui să asigure condiții de trafic civilizat pe toate drumurile aflate în subordine, domnule ministru, de ce în zona Crângul lui Bot în permanență mizeria de pe marginea drumului este prezentă, creând o imagine total neplăcută pentru participanții la trafic? 
 1. Aveţi în vedere devansarea termenului de execuţie pentru realizarea Drumului expres Ploieşti-Târgovişte? 
 1. Când aveţi în vedere demararea pregǎtirii proiectului privind realizarea Studiului de Fezabilitate, aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi realizarea exproprierilor pentru Drumul expres Ploieşti-Târgovişte?

Solicităm răspuns în scris.

Vă mulțumim.

Deputat, Ion Eparu

Deputat, Ionuţ Săvoiu

Data: 25.04.2016

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=45805&idl=1

Be Sociable, Share!

ÎNTREBARE privind îmbunǎtǎţirea serviciilor de telefonie mobilǎ în reţelele publice

Adresată: Domnului Ministru MARIUS – RAUL BOSTAN

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţionalǎ              

De către dl. Deputat: IONUŢ CRISTIAN SĂVOIU

Circumscripţia electorală: 16

Colegiul electoral: 7

Grupul parlamentar: PSD

Obiectul întrebării: Îmbunǎtǎţirea serviciilor de telefonie mobilǎ în reţelele publice

Domnule Ministru,

Pe tronsoanele de drum DN7 (zona pǎdurii Râioasa) şi DN 71 (în intravilanul comunei Conţeşti) care fac legǎtura între nordul capitalei (şos. Chitila) şi Municipiul Târgovişte, se constată caderi de semnal al rețelelor de telefonie mobilǎ din zonă încǎ de la lansarea acestora până în prezent.

Faţǎ de situaţia prezentatǎ mai sus, vă solicit rǎspuns la urmǎtoarele întrebǎri:

 1. Considerați oportun să se solicite în mod expres furnizorilor de servicii de telefonie mobilă sǎ asigure fǎrǎ excepție continuitatea semnalului pe traseele autostrǎzilor și a drumurilor naţionale acolo unde valorile traficului depașesc un anumit nivel semnificativ de vehicole, respectiv 2000 MZA (medie zilnică anuală), aşa cum reiese din recensǎmintele oficiale ale CNADNR?
 1. Se poate remedia situaţia pe tronsoanele şi localitǎţile menţionate mai sus?

Solicit răspuns scris.

 

 

         Cu deosebitǎ consideraţie,

                                                                                           Deputat Ionuţ Cristian SĂVOIU

 Data: 20.04.2016

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=45835&idl=1

Be Sociable, Share!

ÎNTREBARE privind Stadiul proiectului Drum de legatura de la autostrada A1 la DN7, Titu

Domnule Ministru,

Master Planul General de Transport al României (MPGT) aprobat de Comisia Europeanǎ în anul 2015, regǎsim proiectul Transregio Chindia A1 – Titu – Bâldana – Târgovişte în cadrul Capitolului IV – proiecte noi identificate în MPGT – TRANSREGIO/EUROTRANS cu sursǎ de finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ (FEDR) pentru perioada de programare 2014 – 2020. Acelaşi proiect îl regǎsim şi la poziţia 2 în cadrul Anexei 10.13 – Lista proiectelor prioritizate pentru drumuri transregio (în anexǎ). Precizez cǎ proiectul este cuprins atât în varianta MPGT Anexa I având clauzǎ de reformǎ structuralǎ, cât şi în varianta MPGT Anexa II fǎrǎ clauzǎ de reformǎ structuralǎ.

Proiectul menţionat este sectorizat în douǎ tronsoane astfel: A1 – Titu – Bâldana cu tip drum 1×1 pe 30 de kilometri şi Bâldana – Târgovişte având tip drum 2×2 pe 42.3 de kilometri (Anexez extras MPGT Sector rutier – Lista proiecte drumuri Trans – Regio).

Domnule Ministru,

Având în vedere cele relatate mai sus, obligaţia respectǎrii angajamentelor asumate de Guvern în MPGT privind investiţia menţionatǎ şi stimularea investitorilor de prestigiu în cercetare şi dezvoltare, precum şi angajamentul Guvernului României asumat încǎ din anul 2007 faţǎ de Renault Tehnologie Roumanie prin încheierea Memorandumului cu privire la ansamblul de măsuri necesare la realizarea proiectului de investiţie a centrului de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi studii de inginerie în domeniul automobilului, care în mod specific cuprinde printre altele lărgirea la patru benzi a tronsonului de drum naţional Bâldana – Titu şi realizarea unei legǎturi rapide la autostrada A1, vă solicit respectuos răspuns la următoarele întrebǎri:

 1. Care este situaţia aprobǎrii realizǎrii Studiului de Fezabilitate şi aprobǎrii indicatorilor tehnico-economici prin Hotǎrâre de Guvern pentru realizarea investiţiei „Drum de legaturǎ de la autostrada A1 la DN7, Titu”?
 1. Aveţi în vedere ca la rectificarea Bugetului de Stat pe anul 2016 sau în Bugetul de Stat din anul 2017 sǎ fie prevazute credite bugetare pentru derularea investiţiei?

 

                           Solicit răspuns scris.

                                                                                                 Cu deosebită consideraţie,

                                                                                                  Deputat IONUŢ SĂVOIU

 Data: 25.04.2016

Be Sociable, Share!

Seminar ”Spațiul și securitatea” – Palatul Foişor, Sinaia

În data de 18 aprilie a.c., am participat la  seminarul cu tema ”Spațiul și securitatea”, organizat de Subcomisia pentru spaţiu a Camerei în parteneriat cu ROSA (Agenţia Spaţialǎ Românǎ), eveniment ce a avut loc la Palatul Foişor din Sinaia.

Pe lângǎ reprezentanţi ai parlamentelor naţionale membre ale EISC (European Interparliamentary Space Conference), respectiv România, Belgia, Cehia, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Luxembourg, Polonia, Spania şi Marea Britanie, la seminar au participat şi reprezentanţi ai ESA (Agenţia Spaţialǎ Europeanǎ), precum şi miniştrii, experţi internaţionali în domeniu, inclusiv din partea Parlamentului European şi Comisiei Europene şi reprezentanţi ai unor instituţii publice.

În cadrul seminarului am abordat subiectul privind monitorizarea din spaţiu a fondului forestier, menţionând cǎ “privind dintr-o perspectivǎ economicǎ a aplicaţiilor tehnologiilor spaţiale, consider cǎ inventarierea fondului forestier într-un sistem centralizat poate fi unul din domeniiile în care acestea pot aduce o contribuţie semnificativǎ pentru o mai bunǎ gestionare a unei inestimabile resurse naturale, precum pǎdurea. Introducerea radarului pǎdurilor nu este suficientǎ fǎrǎ integrarea cu un sistem geoinformatic de inventariere şi monitorizare din spaţiu a a fondului forestier.”

Seminarul a oferit o privire de ansamblu a iniţiativelor curente, o actualizare privind implementarea şi adeziunea la cadrul de reglementare, precum şi privind instrumente şi perspective legate de  securitatea, siguranţa şi sustenabilitatea activitǎţilor spaţiale. În particular, seminarul a tratat problemele securitǎţii spaţiului în contextual problemelor actuale şi a impactului acestora asupra activitǎţilor spaţiale din prezent şi din viitor.

Anul acesta Președinția rotativă a Conferinței Interparlamentare Europene privind Spațiul (EISC) este deținută de către Camera Deputaților a Parlamentului României prin Subcomisia pentru Spațiu din cadrul Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Sinaia 1 Sinaia 2 Sinaia 3BACKGROUND INFORMATION:

Conferinţa Europeană Interparlamentară privind Spaţiul (EISC), înfiinţată în anul 1999, favorizează cooperarea între parlamentele naţionale din Europa şi un dialog continuu pe probleme de politică spaţială.

Comisia de bază a Subcomisiei pentru Spaţiu este Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Misiunea subcomisiei este de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană în domeniul spaţiului cosmic. Competenţa subcomisiei constă în reprezentarea Parlamentului României în grupul pentru spaţiu al Parlamentului European, participarea la întâlniri şi conferinţe în domeniu.

Prin Subcomisia pentru Spaţiu, România este stat membru al Conferinţei Europene Interparlamentare privind Spaţiul, organizată sub egida Institutului de Politici Spaţiale Europene al ESA şi a preluat şi a mai deţinut preşedinţia acesteia pe tot parcursul anului 2010, colaborând cu Agenţia Spaţială Română la dezbaterile asupra proiectelor prezente şi viitoare.

             Subcomisia pentru Spațiu a avut o contribuție importantă pe durata președinției din 2010 prin realizarea primei legături între EISC (Parlamentele naționale – domeniul spațial) și Parlamentul European – Intergrupul “Sky and Space”. Această activitate necesită continuare și se înscrie în planurile europene de a realiza o Politică Spațială Europeană unitară. Așadar, preluarea Președinției EISC 2016 reprezintă un pas important pentru implicarea continuă a României în politica spațială europeană și implicit pentru îndeplinirea misiunii Subcomisiei pentru Spațiu, de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană și internațională în domeniul spaţiului cosmic, de creare de condiții favorabile derulării activităților spațiale ale României.

 

În calitate de organizație guvernamentală, Agenția Spațială Română (ROSA) reprezintă Guvernul României în relația cu partenerii internaționali, inclusiv în relația cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA).

Agenția Spațială Română, prin propriul Centru de Cercetare (ROSA Research Centre), desfășoară proiecte de cercetare științifică și dezvoltare în domenii specifice activităţilor spaţiale, urmărind obiectivele generale de a produce știință și tehnologie, de a transfera rezultatele către utilizatori, de a integra domeniile ştiinţifice şi tehnologice avansate pentru realizarea de aplicaţii concrete cu impact socio-economic și de a genera capacitatea de construire și menținere a infrastructurii fizice şi umane.

Be Sociable, Share!

Efectuarea transplantǎrii pulmonare la pacienţii români de cǎtre clinici din România

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Patriciu-Andrei ACHIMAŞ-CADARIU, Ministrul Sǎnǎtǎţii             

 De către dl. Deputat: Ionuţ Cristian SĂVOIU

Circumscripţia electorală: 16

Colegiul electoral: 7

Grupul parlamentar: PSD

Obiectul întrebării: Efectuarea transplantǎrii pulmonare la pacienţii români de cǎtre clinici din România

           Domnule Ministru,

 Transplantul pulmonar a devenit o procedură acceptată pentru boli pulmonare avansate, din 1990 pâna în prezent efectuându-se peste 25.000 de transplanturi în toată lumea.

Transplantul pulmonar este indicat la pacienți suferind de una din bolile la care nu există un tratament eficient și care evoluează relativ accelerat către incapacitatea totală a plămânilor de a-și îndeplini funcția esențială de aducere a oxigenului, conducând la o moarte prematură.

Înlocuirea unui organ foarte grav bolnav cu un altul sănătos, prelevat de la un om care a decedat accidental, reprezintă o soluție radicală, posibil salvatoare a vieții primitorului, în fața incapacității medicinei din zilele noastre de a vindeca boala prin alte mijloace.

Din păcate, în România nu se face în prezent transplant pulmonar. Prin urmare, pacienții cu indicație de transplant sunt referiți catre alte clinici de profil din Europa, cum ar fi Viena, Paris sau clinici din alte țări vestice.

 Domnule Ministru,

Având în vedere numǎrul semnificativ al pacienţilor români aflaţi pe listele de aşteptare pentru transplant, procedura riguroasǎ de acceptare a dosarului de cǎtre clinicile strǎine, precum şi condiţionarea punerii pacientului pe lista activǎ pentru transplant prin oferirea asigurǎtorului a susţinerii financiare necesare, vă solicit răspuns la urmǎtoarele întrebǎri:

 1. Are în vedere Ministerul Sǎnǎtǎţii efectuarea transplantǎrii pulmonare în România la pacienţii români ?
 2. Ce demersuri veţi întreprinde pentru realizarea transplantǎrii pulmonare în România de cǎtre clinicile de profil ?

 

Solicit răspuns scris. 

Cu deosebitǎ consideraţie,         

Deputat Ionuţ Cristian SĂVOIU                             

Data: 30.03.2016

Be Sociable, Share!