ÎNTREBARE privind stadiul realizǎrii investiţiei „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350”

ADRESATĂ:   Domnului Dan Marian COSTESCU, Ministrul Transporturilor           

DE CĂTRE: Domnul Deputat Ionuţ SĂVOIU

Circumscripţia electorală: 16

Colegiul electoral: 7

Grupul parlamentar: PSD

OBIECTUL ÎNTREBĂRII: Stadiul realizǎrii investiţiei „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350” 

Domnule Ministru, 

În baza Hotărârii de Guvern nr. 1082 din decembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350″, în Bugetele de Stat pe anii 2014 – 2015 – 2016, au existat credite bugetare şi de angajament lasând astfel posibilitatea derulǎrii achiziţiei publice a lucrǎrilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350”.

Tot în acest sens, a fost adoptatǎ în iulie 2014 şi Hotǎrârea de Guvern nr. 648 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Lărgire la 4 benzi DN 7,  Bâldana-Titu, km 30+950 – km 52+350″.

Totodatǎ, în Master Planul General de Transport al României (MPGT) aprobat de Comisia Europeanǎ în anul 2015, regǎsim proiectul Transregio Chindia A1 – Titu – Bâldana – Târgovişte în cadrul Capitolului IV – proiecte noi identificate în MPGT – TRANSREGIO/EUROTRANS cu sursǎ de finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ (FEDR) pentru perioada de programare 2014 – 2020. Acelaşi proiect îl regǎsim şi la poziţia 2 în cadrul Anexei 10.13 – Lista proiectelor prioritizate pentru drumuri transregio (în anexǎ). Precizez cǎ proiectul este cuprins atât în varianta MPGT Anexa I având clauzǎ de reformǎ structuralǎ, cât şi în varianta MPGT Anexa II fǎrǎ clauzǎ de reformǎ structuralǎ.

Proiectul menţionat este sectorizat în douǎ tronsoane astfel: A1 – Titu – Bâldana cu tip drum 1×1 pe 30 de kilometri şi Bâldana – Târgovişte având tip drum 2×2 pe 42.3 de kilometri (Anexez extras MPGT Sector rutier – Lista proiecte drumuri Trans – Regio).

Deşi procedura de achiziţie publicǎ a contractului de lucrǎri a fost lansatǎ prin publicarea anunţului de participare nr. 159462/13.05.2015 acesta a fost anulatǎ în cursul lunii noiembrie 2015, în vederea revizuirii proiectului şi a documentaţiei de atribuire. Anularea procedurii de achiziţie publicǎ a fost justificatǎ de conducerea CNADNR ca urmare a unor repetate amânǎri ale termenelor de depunere, cauzate de numeroase solicitǎri de clarificǎri.

În Legea Bugetului de Stat pe 2016 existǎ credite angajament în cuantum de 10.297 mii lei, fapt care permite demararea procedurii de achiziţie publicǎ pentru obiectivul de investiţii „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350”, însǎ trebuie spus cǎ nu existǎ sumǎ prevǎzutǎ la poziţia credite bugetare pentru derularea efectivă a lucrǎrilor în 2016.

Domnule Ministru,

Având în vedere cele relatate mai sus, obligaţia respectǎrii angajamentelor asumate de Guvern în MPGT privind investiţia menţionatǎ şi stimularea investitorilor de prestigiu în cercetare şi dezvoltare, precum şi angajamentul Guvernului României asumat încǎ din anul 2007 faţǎ de Renault Tehnologie Roumanie prin încheierea Memorandumului cu privire la ansamblul de măsuri necesare la realizarea proiectului de investiţie a centrului de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi studii de inginerie în domeniul automobilului, care în mod specific cuprinde printre altele lărgirea la patru benzi a tronsonului de drum naţional Bâldana – Titu şi realizarea unei legǎturi rapide la autostrada A1, vă solicit respectuos răspuns la următoarele întrebǎri:

  1. Vǎ rog sǎ precizaţi dacǎ tronsonul A1 – Titu – Bâldana aşa cum este prevǎzut în sectorizarea din MGTR cu tip drum 1×1 include proiectul „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350” astfel încât aceastǎ investiţie sǎ poatǎ fi finanţatǎ din POIM 2014 – 2020?
  2. Care este data la care se va relua procedura de achiziţie publicǎ pentru realizarea investiţieiBâldana – Titu km 30+950-52+350”?
  3. Aveţi în vedere ca la rectificarea Bugetului de Stat pe anul 2016 să se aloce credite bugetare suficiente pentru demararea în condiții normale, în cursul acestui an, a lucrǎrilor pentru execuţia obiectivului de investiţii „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350”?

 

ANEXEZ:

  • Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii „Lǎrgire la 4 benzi DN 7, Bâldana – Titu km 30+950-52+350” – Anexa nr. 3/24/29, Cod obiectiv 820 (cf. extrasului din Legea bugetului de stat pe anul 2016);
  • Anexa 10.13 – Lista proiectelor prioritizate pentru drumuri transregio;
  • Extras MPGT Sector rutier – Lista proiecte drumuri Trans – Regio.

Solicit răspuns scris.

Cu deosebită consideraţie,

Deputat IONUŢ SĂVOIU

Data: 25.04.2016

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=45827&idl=1